در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت بازو، پرس دست جمع (پشت بازو) نشسته با هالتر

گروه عضلانی اصلی: عضلات پشت بازو (سه سر بازویی)

نوع تمرین: قدرتی

مکانیزم حرکت: تفکیکی

تجهیزات: هالتر، نیمکت

سطح دشواری حرکت: متوسط