در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو تمرکزی، دست جمع، نشسته باهالتر

گروه عضلانی اصلی: دو سر بازویی
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: تفکیکی
تجهیزات: هالتر و نیمکت
سطح دشواری حرکت: متوسط