در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو با هالتر (کششی)

گروه عضلانی اصلی: دو سر بازویی
سایر گروه های عضلانی درگیر: ساعد
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: ترکیبی
تجهیزات: میله هالتر یا میله هالتر خمیده (EZ شکل)
سطح دشواری حرکت: متوسط