در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو با هالتر به حالت دد لیفت

گروه عضلانی اصلی: دو سر بازویی
سایر گروه های عضلانی: بخش های فوقانی و تحتانی پاها
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم: تفکیکی ( خط انداختن عضله)
تجهیزات: هالتر
سطح دشواری تمرین: متوسط