در حال بارگزاری....
دانلود

مسائل تابع - فصل دوم از ریاضی دوم دبیرستان

فصل دوم ریاضی سال دوم دبیرستان - مفاهیمی چون تابع بودن یک رابطه، یک به یک بودن تابع و نمایش تابع به صورت نمودار ون، زوج مرتب و ... در مسائلی برگزیده از این فصل آورده شده است.
سایت:
http://rezaeihendeseh.jimdo.com
ایمیل:
rezaeimohammad@live.com
تلفن:
09128576049