در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۲

آورد به اضطرارم اول به وجود/جز حیرتم از حیات چیزی نفزود/رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود/زین آمدن و بودن و رفتن مقصود