در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۸

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت/کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت/هرکس سخنی از سر سودا گفته است/زان روی که هست کس نمی داند گفت