در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۳

از آمدنم نبود گردون را سود/وزرفتن من جاه و جلالش نفزود/وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود/کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود