در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام یک چند

یک چند به کودکی به استاد شدیم؛
یک چند ز استادی خود شاد شدیم؛
پایان سخن شنو که مارا چه رسید:
چو آب برآمدیم و چون باد شدیم!