در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام صبح

صبح است، دمی بر می گلرنگ زنیم،
وین شیشهٔ نام وننگ برسنگ زنیم،
دست از اَمَلِ درازِ خود باز کشیم،
در زلفِ دراز و دامنِ چنگ زنیم.