در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۱

هرچندکه رنگ و روی زیباست مرا/چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا/معلوم نشد که در طربخانه خاک/نقاش ازل بهر چه آراست مرا