در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور

بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از یک مدل انتقال هموار نمایی غیر متقارن
مقایسه بین مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی و مدل رفتاری سرمایه گذاری ارزشی و رشدی
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت
نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی شاخص کل و صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حباب در نسبت سود تقسیمی به قیمت در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی از


16 اردیبهشت 97
مطالب پیشنهادی