در حال بارگزاری....
دانلود

نوسان پذیری اضافی و بازده سهام بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت ه

نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 78 - ‎1374
بررسی تاثیر عامل نقد شوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنج: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی ) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس ا
ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران، براساس معیارهای کلاسیک ونوین
رابطه اقلام تعهدی ، جریان نقدی و سود عملیاتی با بازدهی سهام ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
خوش بینی مدیران و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
بررسی استراتژی مومنتوم بر مبنای عملکرد کوتاه مدت و میان مدت دربورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت حسابداری ، تاخیر در کشف قیمت و بازده آتی سهام
نوسان پذیری اضافی و بازده سهام
بررسی رابطه بین افزایش سرمایه


16 اردیبهشت 97