در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی رابطه بین اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رشد و افول بازار
بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده درشرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نقد شوندگی سهم و سیاست تقسیم سود
روش های بهینه سازی پارامتر چندگانگی در راهبردهای نسبت پایدار و متغییر پوشش پرتفوی
قیمت گذاری بخش سیستماتیک گشتاورهای آماری مراتب بالاتر در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تغییر حد نوسان قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود اثر اهرم استاندارد در بورس تهران با استفاده از مدلساز آرچ توان دار غیر متقارن
رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
واکنش بازار به اخبار خوب و بد اعلامیه های سود ، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت سود و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دو پدیده واکنش کم و واکنش زیاد در بازاربورس اوراق بهادار تهرانOverreaction and Underreaction: Evidence for the Iran Stoc
طراحی مدل متوازن سازی ( تعدیل ) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی با ارزش ، عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پدیده های نیروی حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه آنها با هم در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ترکیب سهامداری ( ساختار مالکیتی ) بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کاربرد مدل آلتمن و اثر اندازه و رشد شرکت بر Z"- score در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آزمون کارآمدی مدل اولسن در پیش بینی ارزش شرکت : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادرار تهران
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم گیری در صنعت لیزینگ
بررسی تاثیر نقد شوندگی سهم بر عملکرد شرکت
تجزیه و تحلیل نوسان در بازار سهام با بهره گیری از اندازه گیری روزانه
بررسی عناصر بنیادین کار کرد اثر بخش بورس نفت در ایران
بررسی وضعیت کشش قیمتی تقاضا برای سهام عادی در ارتباط با افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل تاثیر گذار بر بازده غیرعادی سهام به هنگام افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی
بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG
ارایه مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برآورد بهای تمام شده فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رابطه بین اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رشد و افول بازار
بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده درشرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نقد شوندگی سهم و سیاست تقسیم سود
روش های بهینه سازی پارامتر چندگانگی در راهبردهای نسبت پایدار و متغییر پوشش پرتفوی
قیمت گذاری بخش سیستماتیک گشتاورهای آماری مراتب بالاتر در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تغییر حد نوسان قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود اثر اهرم استاندارد در بورس تهران با استفاده از مدلساز آرچ توان دار غیر متقارن
رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
واکنش بازار به اخبار خوب و بد اعلامیه های سود ، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت سود و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دو پدیده واکنش کم و واکنش زیاد در بازاربورس اوراق بهادار تهرانOverreaction and Underreaction: Evidence for the Iran Stoc
طراحی مدل متوازن سازی ( تعدیل ) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی با ارزش ، عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پدیده های نیروی حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه آنها با هم در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ترکیب سهامداری ( ساختار مالکیتی ) بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کاربرد مدل آلتمن و اثر اندازه و رشد شرکت بر Z"- score در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آزمون کارآمدی مدل اولسن در پیش بینی ارزش شرکت : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادرار تهران
بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم گیری در صنعت لیزینگ
بررسی تاثیر نقد شوندگی سهم بر عملکرد شرکت
تجزیه و تحلیل نوسان در بازار سهام با بهره گیری از اندازه گیری روزانه
بررسی عناصر بنیادین کار کرد اثر بخش بورس نفت در ایران
بررسی وضعیت کشش قیمتی تقاضا برای سهام عادی در ارتباط با افزایش سرمایه در بورس


16 اردیبهشت 97