در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی بررسی ا

تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رایطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای تخصیص داراریی ها ، زمان سنجی و انتخاب اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به اعلان تعدیل غیر منتظره عایدی هر سهم (EPS) با توجه به جهت بازار، نوسان بازار، زمان اعلان و جهت
بهینه سازی و مقایسه پرتفوی ردیابی کننده شاخص توسط الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
تعیین رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران (Overconfid ence) و حجم معاملات (Trading volume) در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رایطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای تخصیص داراریی ها ، زمان سنجی و انتخاب اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به اعلان تعدیل غیر منتظره عایدی هر سهم (EPS) با توجه به جهت بازار، نوسان بازار، زمان اعلان و جهت
بهینه سازی و مقایسه پرتفوی ردیابی کننده شاخص توسط الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
تعیین رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران (Overconfid ence) و حجم معاملات (Trading volume) در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رایطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای تخصیص داراریی ها ، زمان سنجی و انتخاب اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به اعلان تعدیل غیر منتظره عایدی هر سهم (EPS) با توجه به جهت بازار، نوسان بازار، زمان اعلان و جهت
بهینه سازی و مقایسه پرتفوی ردیابی کننده شاخص توسط الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
تعیین رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران (Overconfid ence) و حجم معاملات (Trading volume) در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رایطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای تخصیص داراریی ها ، زمان سنجی و انتخاب اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به اعلان تعدیل غیر منتظره عایدی هر سهم (EPS) با توجه به جهت بازار، نوسان بازار، زمان اعلان و جهت
بهینه سازی و مقایسه پرتفوی ردیابی کننده شاخص توسط الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
تعیین رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران (Overconfid ence) و حجم معاملات (Trading volume) در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رایطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای تخصیص داراریی ها ، زمان سنجی و انتخاب اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به اعلان تعدیل غی


16 اردیبهشت 97