در حال بارگزاری....
دانلود

آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق

آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی حجم بدهی و کیفیت سود
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی صرف سهام عادی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های اداری درماندگی مالی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل سبد سهام با استفاده از معیار کمترین ارزش دفتری به ارزش بازار
بررسی رابطه ی


16 اردیبهشت 97