در حال بارگزاری....
دانلود

پیشنهاد تحقیق وتفحص درباره سهام عدالت

نماینده مردم دشتستان پیشنهاد تحقیق وتفحص ازوزارت اقتصاد درباره سهام عدالت را در صحن مجلس در تاریخ 12 بهمن 93 مطرح کرد و 70 درصد نمایندگان با این طرح موافقت کردند.