در حال بارگزاری....
دانلود

بانک مرکزی: طرح و رنگ اسکناس پنج هزار تومانی

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: با توجه به وظیفه حفظ و انتقال هویت بهترین و شناخته شده ترین نماد این دانشگاه که سر در آن است به عنوان نشان دهنده 80 سال کوشش، تلاش و بزرگی انتخاب شده است و در شیوه چاپ این اسکناس از هیچ گونه مرکب جدیدی نسبت به اسکناس پنج هزار تومانی سابق استفاده نشده است.