در حال بارگزاری....
دانلود

مستندچطور بحرین از ایران جدا شد!!شاه میگوید بحرین دختری بود که بزرگ شد وشوهرش دادیم

جدای بحرین یکی از خیانت های بزرگ شاه به دستور انگلیس و....