در حال بارگزاری....
دانلود

جدایی بحرین ازایران در زمان شاه منفور خائن

محسن پزشکپور در مجلس شورای ملی در مخالفت با جدایی بحرین نطق می کند.
از نظر حقوقی بحرین جزء خاك ایران محسوب میشد. اما شاه كه خود را بی نیاز از مشاوره با صاحب نظران میدانست و فكر میكرد نابغه سیاست خارجی و دیپلماسی است، سعی كرد بحرین و جزایر سه گانه را به هم مربوط كند. یعنی در یك معامله با انگلیسی‌ها در قبال اعطای استقلال به بحرین، حق ایران بر جزایر سه گانه را تثبیت نماید. اما در عمل انگلیس كلاه بزرگی بر سر شاه گذاشتند.

در آن زمان هنوز كشورهای عربی قدرت نداشتندو شاه به راحتی میتوانست حق ایران