در حال بارگزاری....
دانلود

شبیه سازی پاشش قطره از نازل هد پرینتر در نرم افزار Fluent

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/frn2900
هدف از این تمرین مدلسازی پدیده گذرای سقوط قطره در هد پرینتر است. از مدل VOF برای مدلسازی شکل قطره استفاده می شود. برای شرط مرزی متغیر با زمان از یک UDF استفاده می شود. مساله در نظر گرفته شده در این تمرین در شکل نشان داده شده است. برای در نظر گرفتن اثر مویینگی در جوهر افشانده شده، تنش سطحی و زاویه خیس شدگی تعیین می گردد. سطح داخلی نازل بر خلاف سطح پیرامون آن قابلیت مرطوب شدن را دارد.
در زمان صفر، جوهر نازل را پر می کند، در حالی که باقی مانده دامنه با هوا پر می شود. هر دو سیال در حالت سکون در نظر گرفته می شوند. برای آغاز سقوط فطره، سرعت جوهر در مرز داخلی به صورت ناگهانی از صفر تا m/s 3.58 افزایش می یابد و پاشش را مشاهده می کنیم.
در این تمرین از یک UDF استفاده می شود. پس از 10 میکروثانیه، سرعت به صفر باز میگردد دریچه افشاننده جوهر بسته می گردد. در این مساله از گرانش صرف نظر شده است. با توجه به تقارن محوری مساله، یک هندسه دوبعدی مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه محاسباتی ایجاد شده شامل 24000 سلول می باشد. دامنه شامل 2 ناحیه می باشد: یک مخزن جوهر و یک مخرن هوا.


2 آذر 96
مطالب پیشنهادی