در حال بارگزاری....
دانلود

حقوق بشر آمریکایی !!!!!!

خدایا به ما رحم کن این حقوق بشر است،
اسلام حق قدر آن را بدانیم