در حال بارگزاری....
دانلود

حقوق معترضین در آمریکا (حتما ببینید)/حقوق بشر آمریکایی

به نظر شما دولت آمریکا با این همه ادعای آزادی بیان و دموکراسی و شنیدن حرف مردم, با اعتراضات آرام مردم خودش چطور برخورد کنه خوبه؟!