در حال بارگزاری....
دانلود

اهل سنت دشمن سنت پیامبر

اهل سنت در اصل اهل سنت نیستند و اهل بدعتهای مختلف هستند.بدعتهایی مثل وضو،نماز،خمس و.....