در حال بارگزاری....
دانلود

آمار اهل سنت ایران و ایجاد تفرقه توسط بعضی از اهل سنت

اگر شما وهابی ها در داخل كشور شیطنت نكنید ما و اهل سنت بدون هیچ مشكلی در كنار هم زندگی میكنیم...