در حال بارگزاری....
دانلود

میثم مطیعی: شهادت امام صادق (ع) (روضه)

چون حرم نیست زائری هم نیست، خادمی نیست نوکری هم نیست، چون که گنبد ندارد این بقعه، پس یقیناً کبوتری هم نیست، هر که رفته بقیع میداند، خبر از قبر مادری هم نیست، دور تا د ور چون که دیوار است، مطمئن باش که دری هم نیست، نیمه شب ها به غیر نور ماه ...