در حال بارگزاری....
دانلود

هشت بهشت

کاخ هشت بهشت یکی از کاخهای تاریخی موجود در شهر اصفهان و ساخته شده در دوران صفویان است.
تاریخچه اصفهان http://azshahr.com
از کلیه کاخ های باصفا و کلاه فرنگی هائی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است