در حال بارگزاری....
دانلود

هشت بهشت تبریز - هشت دروازه تبریز

ازلحظ جغرافیایی 4جهت اصلی و4جهت فرعی وجود دارد
یعنی از هر نقطه ی آزاد رفتن به 8جهت ممکن است در باور ترکان قدیم ستاره ای که دروسط آسمان ایستاده به 8جهت نور می پراکند
بهشت 8 در دارد وچون تبریز کهن نیز گوشه ای از بهشت است 8در دارد
در قدیم از 8جهت و8 در رفت آمد می شد
در های سیرخاب ، باغمیشه، خیاوان، نوبار، میارمیار، گجیل، ایستانبول ودوه چی که 2400سال بزرگترین شهر آذربایجان را حفظ کرده اند واز8در تاریخی تبریز فقط سر در ها و نشانه های کوچکی از 2 در خیابان وباغمیشه به یادگارمانده است
شهرداری شهر بزرگ تبریز با مرمت درب های تاریخی سعی در زنده نگه داشتن تاریخ تبریز کهن میکند
دست افرادی که تبریز را زنده نگه می دارند درد نکند


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی