در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرا

بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر زیربخش غلات در بخش کشاورزی
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P, CF/P و FCF/P
تجزیه ارزش در معرض خطر به بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک


16 اردیبهشت 97