در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران (TRADING HALTS ON IRAN STOCK EXCHANGE)
بررسی رابطه شاخصهای ریسک عدم نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار
بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه وام در بانک صادرات استان اردبیل
بررسی عوامل موثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی تحلیلی تاثیر دوره تخمین و فاصله زمانی محاسبه بازده بر شاخص ریسک بازار
بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام با ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین نگرش کاربردی ارزش آفرینی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران
بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ریسک و بازده صنعت واسطه‌گری مالی در ایران
بررسی رابطه بین اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رشد و افول بازار
بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده درشرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نقد شوندگی سهم و سیاست تقسیم سود
روش های بهینه سازی پارامتر چندگانگی در راهبردهای نسبت پایدار و متغییر پوشش پرتفوی
قیمت گذاری بخش سیستماتیک گشتاورهای آماری مراتب بالاتر در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تغییر حد نوسان قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود اثر اهرم استاندارد در بورس تهران با استفاده از مدلساز آرچ توان دار غیر متقارن
رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
واکنش بازار به اخبار خوب و بد اعلامیه های سود ، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت سود و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دو پدیده واکنش کم و واکنش زیاد در بازاربورس اوراق بهادار تهرانOverreaction and Underreaction: Evidence for the Iran Stoc
طراحی مدل متوازن سازی ( تعدیل ) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی با ارزش ، عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پدیده های نیروی حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه آنها با هم در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران (TRADING HALTS ON IRAN STOCK EXCHANGE)
بررسی رابطه شاخصهای ریسک عدم نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار
بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه وام در بانک صادرات استان اردبیل
بررسی عوامل موثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی تحلیلی تاثیر دوره تخمین و فاصله زمانی محاسبه بازده بر شاخص ریسک بازار
بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام با ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین نگرش کاربردی ارزش آفرینی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران
بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ریسک و بازده صنعت واسطه‌گری مالی در ایران
بررسی رابطه بین اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رشد و افول بازار
بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده درشرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نقد شوندگی سهم و سیاست تقسیم سود
روش های بهینه سازی پارامتر چندگانگی در راهبردهای نسبت پایدار و متغییر پوشش پرتفوی
قیمت گذاری بخش سیستماتیک گشتاورهای آماری مراتب بالاتر در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تغییر حد نوسان قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود اثر اهرم استاندارد در بورس تهران با استفاده از مدلساز آرچ توان دار غیر متقارن
رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
واکنش بازار به اخبار خوب و بد اعلامیه های سود ، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت سود و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی دو پدیده واکنش کم و واکنش زیاد در بازاربورس اوراق بهادار تهرانOverreaction and Underreaction: Evidence for the Iran Stoc
طراحی مدل متوازن سازی ( تعدیل ) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی با ارزش ، عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی پدیده های نیروی حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه آنها با هم در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران (TRADING HALTS ON IRAN STOCK EXCHANGE)
بررسی رابطه شاخصهای ریسک عدم نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار
بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه وام در بانک صادرات استان اردبیل
بررسی عوامل موثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران
بررسی تحلیلی تاثیر دوره تخمین و فاصله زمانی محاسبه بازده بر شاخص ریسک بازار
بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت P/E و


16 اردیبهشت 97