در حال بارگزاری....
دانلود

آب در ترکی

سو کلمه ای تقلدی است یعنی این که این کلمه از صدای جاری شدن آبهای طبیعی گرفته شده اند
مایعی که امروزه سو مینامین ترکان قدیم بو میگفتند
زمانی که دمایش کمتر از صفر درجه شد و به جالت جامد در آمد بوز و زمانی که جوشید و به بخار تبدیل شد بوغ میگفتند
و نام جایی که در روی زمین آب از آنجا بیرون می آمد بولاق میگفتند بولوت ( ابر) هم فرزند دیگر این خانواده است
حالا با کنار هم قرار دادن این لغات بو، بوز، بوغ، بولاق، بولوت ارتباط معنایی و هم ریشه بودن کلمات ترکی رو میبینیم و نسبت به زبانمان عمیق فکر کرده و اون رو بیشتر از پیش دوست میداریم
تو ر و مثل یک راز فاش نشده، قلعه ی محاصره نشده ، مانند یک مادر خوش بو، مانند یک رویای پایدار ، مانند یک عشق ابدی دوستت دارم زبان مادریم


14 شهریور 98