در حال بارگزاری....
دانلود

علامت صلیب شکسته یا گردونه مهر و یا علامت خورشید ؟

چرخ خورشید یا گردونه مهر حداقل ۸۰۰۰ سال قبل از آن که نازی ها از آن به عنوان نماد خود استفاده کنند در ایران مورد استفاده قرار میگرفت و پس از دوره اسلامی هم ایرانیان محبت خود را به اهل بیت در قالب این نماد نشان دادند اما امروز عده ای جاهل این نشان را علامت مخصوص نازی ها و یکی از نماد های فراماسونری میدانند!حال آنکه دلیلی برای این ادعای خود ندارند اما با تمام توان روی این ادعای خود پافشاری میکنند !