در حال بارگزاری....

عمر در جریان صلح حدیبیه به نبوت پیامبر (ص) شک کرد!!!!!!