در حال بارگزاری....

ابوبکر که در غدیر بود،پس چرا به دستور پیامبر عمل نکرد؟!