در حال بارگزاری....
دانلود

طراحی یک سیستم کنترلی ANFIS به کمک حرکت روبات زیرآبی

برای دسترسی بیشتر به سایت marketcode.ir مراجعه شود. عنوان کامل مستند : طراحی یک سیستم کنترلی ANFIS با استفاده از آموزش روش ممتیک برای پایداری و حرکت روبات زیرآبی بر روی یک مسیر از پیش تعیین شده . در این پروژه از الگوریتم غیر گرادیانی ممتیک برای آموزش کنترلر ANFIS استفاده شده است بطوریکه ربات زیرآبی توسط سیستم کنترلی ANFIS و الگوریتم ممتیک ردیابی مسیر می نماید.