در حال بارگزاری....
دانلود

تقدیم عشقم سینا:❀▨شهاب تیام برای تو⇨

مخاطــــــب خــــــاص مــــــن :

بــــــــی تــــــــو برای مـــــــن دنیا جهـــــــنمه! مردانی هستند که هنگام عصبانیت. . .

داد نمیزنند

ناسزا نمیگویند

نمیشکنند

تهمت نمیزنند

تنها قدم میزنند!

و در خـلوت خود فرو میروند و

خالی میکنند تمام خشم خود را

تا مبادا به کسی که دوستش میدارد از گل کمتر گفته باشد!!!