در حال بارگزاری....
دانلود

"تقدیم به عشقم سینا: ❀▨: ❀▨تو رو دوست دارم سامان جلیلی⇨

تنها …

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدمکــ ــه دیــدم مترسکــــــه کــلاغ میــ ــگویــد:

هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن

فقـــط تنهــام نــذار!!........