در حال بارگزاری....
دانلود

فلسطین کو مانگیے ۔ فلسطین را بطلبید ۔ Demand Palestine

We should demand our governments to solve the Palestine issue.
از جھت فرمانِ رھبر ما باید فلسطین را از دولتان خود باید بطلبیم۔
فلسطین کے لیے آواز حق بلند کیجیے۔