در حال بارگزاری....
دانلود

آكادمی اژدها - Dragon Academy

یك بازی پازل از نوع match-3
اژدهای خود رابرای استفاده از قدرت بخصوص آن و رشد و نمو آن با غذای اسرار آمیز تغذیه كنید.

دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.teamchaos.dragonacademy