در حال بارگزاری....
دانلود

عنایت امام صادق(ع) به آیت الله مامقاتی واثرات آن

#اهل_دنیا_بدانند_اهل_بیت
‌ #ما_کار_خدای‌_میکنند

عنایت امام صادق(ع) به آیت الله #مامقاتی و اثرات علمی آن

#زیبــا

????


21 اردیبهشت 99