در حال بارگزاری....
دانلود

ارایه ی مدل زنجیره تامین دانش محور در صنعت دارویی: شرکت داروسازی کوبل.- رجب زاده

ارایه ی مدل زنجیره تامین دانش محور در صنعت دارویی: شرکت داروسازی کوبل.- رجب زاده قطرمی علی الهی شعبان.- مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی .

بررسی رابطه بین مدیریت سود کیفیت اقلام تعهدی و گزارش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران.- آقایی محمدعلی.- حسابداری .

پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی و سود شرکت‌های منتخب پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد لژاندر.- آقایی محمدعلی.- حسابداری .

بررسی تاثیر کیفیت خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتریمطالعه موردی : صنعت شکلات.- کردناییج اسداله.- مدیریت بازرگانی ‎.

واکاوی و تبیین چابکی سازمانی در مدل تعالی وزارت دفاع مورد مطالعه: صنایع دفاعی.- مقبل باعرض عباس توکلی غلامرضا.- مدیریت صنعتی .

تبیین و فهم چگونگی شکل گیری نزدیک بینی سیاستی در نظام خط مشی گذاری ایران.- دانایی فرد حسن.- مدیریت دولتی مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی .

بررسی اثر آگاهی از برند و ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد مشتری با تبیین نقش رضایت مشتری مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی.- مشبکی اصفهانی اصغر خداداد حسینی حمید.- مدیریت بازرگانی .

بررسی تاثیر میزان تاب‌آوری کارکنان بر عملکرد آنان با توجه به ویژگی‌های شخصیتی.- خایف الهی احمدعلی.- مدیریت دولتی ‎.

تاثیر نقدینگی مازاد بر حباب قیمتی بازار سهام ایران:‎1392-1378‎.- سحابی بهرام.- علوم اقتصادی ‎.

امکان پذیری تشـکیل بـازار مجـوز انتشـار و مبـادله آلاینـده هـای زیست محیطی در صنعت آهن و فولاد.- ناصری علیرضا صادقی حسین.- اقتصاد انرژی ‎.

واکاوی تاثیر شبکه‌های اجتماعی در توسعه سلامت جامعه.- رجب زاده علی حسن زاده علیرضا.- مدیریت فناوری اطلاعات ‎.

تجدید ارایه صورتهای مالی با تاکید بر صورت جریانات وجه نقد و کیفیت حسابرسی.- رضا زاده جواد سحرسپاسی سحرسپاسی.- حسابداری ‎.

طراحی مدل تحلیل پوششی دوسطحی استوار مطالعه موردی: گروه های پردیس دانشکده علوم انسانی .- آذر عادل دهقان نیری محمود.- مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ‎.

طراحی مدل قیمت‌گذاری محصول در خوشه‌های صنعتی تحت شرایط عدم قطعیت فازی.- خدیور آمنه آذر عادل روغنیان عماد.- دکتری مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ‎.

بررسی تاثیر نوسازی استراتژیک بر نوع ساختار سازمانی مورد مطالعه: شرکت های فعال و صادراتی صنایع غذایی.- کردناییج اسداله خداداد حسینی حمید.- مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی بین‌الملل .

مدل ترکیبی تحلیل ارزش مشتریمورد مطالعه: بیمه نوین.- افسر امیر آذر عادل.- مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ‎.

بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت هزینه‌ها بر قیمت مسکن شهر تهران ‎1378-92‎.- نادر مهرگان نادر مهرگان بهرام سحابی بهرام سحابی.- علوم اقتصادی .


3 اردیبهشت 97