در حال بارگزاری....
دانلود

ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :

ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران
شناخت و ارزیابی ریسکها درمدیریت پروژه های ساخت مبدل های حرارتی هواخنک
ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت چارگون)
شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی
ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران
شناخت و ارزیابی ریسکها درمدیریت پروژه های ساخت مبدل های حرارتی هواخنک
ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت چارگون)
شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی
ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران
شناخت و ارزیابی ریسکها درمدیریت پروژه های ساخت مبدل های حرارتی هواخنک
ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت چارگون)
شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی
ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران
شناخت و ارزیابی ریسکها درمدیریت پروژه های ساخت مبدل های حرارتی هواخنک
ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت چارگون)
شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی
ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران
شناخت و ارزیابی ریسکها درمدیریت پروژه های ساخت مبدل های حرارتی هواخنک
ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت چارگون)
شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی
ارزیابی و تحلیل میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارایه راهکارهای بهبودمورد مطالعه :صنایع غذایی دنون سحر
تدوین استرانژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل شبکه ای و تیوری بازی ها
بررسی نقش الکترونیکی شدن تولید در ارایه محصولات با کیفیت - مورد مطالعه: تامین کنندگان قطعات ایران خودرو
بهینه سازی تاب آوری زنجیره تامین مبتنی بر معیار های عملکرد
بهینه سازی شبکه ردیابی دارایی های بیمارستان (مورد مطالعه : بیمارستان پارسیان)
زمانبندی مجدد جدول زمانی آخرین قطارها در شبکه حمل و نقل ریلی شهری (مورد مطالعه: مترو تهران)
بررسی تاثیر عوامل تصمیم گیری در برون سپاری خدمات مدیریت تسهیلات-مورد مطالعه بیمارستان های شهر تهران


16 اردیبهشت 97