در حال بارگزاری....
دانلود

اولین چاپخانه رسمی ایران

اولین چاپخانه رسمی ایران در سال 1233هجری قمری به دستور عباس میرزا در تبریز تاسیس شد
از زمان ولیعهدی عباس میرزا بنای صنعت چاپ در ایران گذاشته میشود
عباس میرزا به خاطر نزدیکی با عثمانی ها غرب و روسیه با علم وتکنولوژی جدید آشنا شده بود علاوه بر این عباس میرزای تبریزی خواستار پیشرفت نظامی وسیاسی کشور بود
او برای تعلیم ارتش دست وپا شکسته ی خود برای مقابله با روس ها و دستگاههایی برای چاپ کتاب های مفید و روزنامه نیاز داشت. به همین دلیل میرزا زین العابدین تبریزی را مامور راه اندازی چاپخانه کرده بود
در قدیم به چاپخانه مطبعه می گفتند که یک لغت عربی است
محمد علی تربیت مشهور میگوید : اولین مطبعه کشوردر تبریز تاسیس شد وبه خاطر ترکی بودن زبان تبریز به جای مطبعه عربی از لفظ باسما خانا استفاده شد
پس از بنیان گذاری اولین باسماخانا یا چاپخانه در تبریز کتاب های ترکی و فارسی زیادی چاپ شد
کتاب های جنگ آذربایجان و روس، لیلی و مجنون فضولی ودیوان ترکی فضولی بارها دراین چاپخانه ی جدید چاپ شدند


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی