در حال بارگزاری....
دانلود

اندوه کشمیر

حدود یک ماه پیش سیلی کم سابقه بیش از سه هزار روستا و مناطق وسیعی از کشمیر و پنجاب را دربرگرفت و در پی آن زندگی بر ساکنان آن منطقه سخت کرده است.
Hizbullahcyber.com