در حال بارگزاری....
دانلود

کشمیر در کرمان

بز کرکی راین کرمان معروفترین بز کرکی در آسیا است که در مناطق بافت سیرجان و راین پراکنده است.