در حال بارگزاری....
دانلود

شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان شناسایی و الولیت بندی عو

شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان و ارایه راهکار
ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطلاعات ساختمان در سه روش پیش ساختگی سازه ساختمان‌های بلندمرتبه
شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان و ارایه راهکار
ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطلاعات ساختمان در سه روش پیش ساختگی سازه ساختمان‌های بلندمرتبه
شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان و ارایه راهکار
ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطلاعات ساختمان در سه روش پیش ساختگی سازه ساختمان‌های بلندمرتبه
شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان و ارایه راهکار
ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطلاعات ساختمان در سه روش پیش ساختگی سازه ساختمان‌های بلندمرتبه
شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان و ارایه راهکار
ارزیابی هزینه و زمان در مدل اطلاعات ساختمان در سه روش پیش ساختگی سازه ساختمان‌های بلندمرتبه
شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان
شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه
استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه¬های ساختمانی(نمونه موردی: مجتمع تجاری-تفریحی-اداری)
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت احداث و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
کاربرد مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژههای مشارکت شهرداری تهران
بررسی چالش ها و پیشنهاد سازوکار مدیریت کیفیت در اجرای کارهای معماری
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حمایتی ساخت داخل و بررسی چالش های مرتبط در حوزه تامین کالا و تدارکات پروژه های پالایشگاهی
شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری مفاهیم تدارکات سبز در صنعت ساختمان


16 اردیبهشت 97