در حال بارگزاری....
دانلود

شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران شناسایی

شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه محور و اثر آن بر مدیریت ریسک
شناسایی و ارایه معیارهای اصلی برای انجام عملیات تجهیز کارگاه در پروژه های بلند مرتبه شهری
واکاوی چالش های نظام فنی و اجرایی کشور از منظر دستگاههای اجرایی و ارایه راهکارها
بررسی تحلیلی چالش های حقوقی "شرایط عمومی پیمان" در پروژه های عمرانی با نگاه به حقوق پیمانکار
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ
شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران
شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی)
تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری
ارزیابی اثر بسته بندی محصولات لبنی بر سلامت درک شده محصول
تعادل در ساختار مکانیکی و ارگانیکی سازمان‌های پروژه مح


16 اردیبهشت 97