در حال بارگزاری....
دانلود

رابطه بین فشار وسطح

با تشكر از آقای علیزاده وباشگاه آریان پژوه
هی چه نیرو در سطح بیشتری پخش شود فشار كمتر خواهد بود.
(علت اصلی نرسیدن آسیب در ویدئو)