در حال بارگزاری....
دانلود

گیج فشار،فشار سنج روغنی،پتروکاسپین

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد
وب سایت :www.petrocaspian.ir
تلفن :88328842