در حال بارگزاری....
دانلود

فشار شکن بخار (شیر تقلیل فشار )

وظیفه شیر فشارشکن تقلیل فشار بخار در نقطه مصرف بنابر نیاز مصرف کننده ها است.
شیرهای فشارشکن بخار را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. الف)بدون پایلوت و با عملکرد مستقیم(Non pilot) ب)پایلوت دار(Pilot operated valve)